Algemene Voorwaarden


Aanvaarding van de Algemene Voorwaarden/Servicevoorwaarden

Lees de onderstaande Algemene Voorwaarden aandachtig. Deze voorwaarden zijn van

toepassing op Studyland en haar gerelateerde websites, in eigendom van en bediend

door Studyland. Studyland levert de services, welke hieronder worden gedefinieerd en

behoudens de volgende servicevoorwaarden. Door de site te bezoeken en de services

van Studyland te gebruiken, geef je aan dat je de servicevoorwaarden hebt begrepen en

de overeenstemming met Studyland hebt bevestigd, je te houden aan de

servicevoorwaarden en deze na te leven. Indien je het niet eens bent met de

servicevoorwaarden - voor een deel of in het geheel – dien je geen gebruik te maken van

Studyland en de daaraan gekoppelde websites, producten, links en doorverwijzingen,

welke wel of niet beheerd worden door Studyland. Je voortdurende gebruik van de site

resulteert in het automatisch accepteren van de servicevoorwaarden en van elke

mogelijke wijziging daarin.


Inhoud

Artikel 1 - Definities

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Artikel 3 – Gebruikersaccount

Artikel 4 – Lidmaatschap Proefabonnement, Facturatie en Annulering

Artikel 5 – Cursussen, Certificaten en Punten

Artikel 6 – Verboden handelingen

Artikel 7 – Vrijwaring van Garanties

Artikel 8 – Beperkte Aansprakelijkheid

Artikel 9 – Wijziging van de Algemene Voorwaarden of de Educatieve Diensten

Artikel 10 - Aanbod

Artikel 11 - Overeenkomst

Artikel 12 – Annulering

Artikel 13 – Beëindiging van de overeenkomst

Artikel 14 - Prijswijzigingen

Artikel 15 – Levering

Artikel 16 - Conformiteit

Artikel 17 - Betaling

Artikel 18 - Aanbiedingen en kortingscodes

Artikel 19 - Niet-tijdige betaling

Artikel 20 - Niet-nakoming van de overeenkomst

Artikel 21 – Aansprakelijkheid van Studyland

Artikel 22 – Vertrouwelijkheid

Artikel 23 - Intellectuele eigendom

Artikel 24 – Vragen en klachten

Artikel 25 – Geschillen

Artikel 26 – Identiteit/Contact


Artikel 1 - Definities

Onderwijs: Onderwijs, opleiding, seminar, cursus en/of training, zowel afstandsonderwijs als contactonderwijs.

Afstandsonderwijs: Vorm van onderwijs, waarbij docent en student of cursist niet gelijktijdig persoonlijk aanwezig zijn.

Contactonderwijs: Vorm van onderwijs met directe interactie tussen docent of trainer en student of cursist.

Niet-formeel Onderwijs: Onderwijs dat niet gereguleerd wordt door specifieke onderwijswetgeving.

Educatieve Dienst: Het geven van onderwijs, opleiding en/of training en/of de levering van lesmateriaal, producten en/of het aanbieden van seminar.

Overeenkomst: Een overeenkomst, zoals bedoeld in Artikel 2 lid 1.

Overeenkomst op Afstand: Een overeenkomst die tussen Studyland en de Consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

Studyland: Natuurlijke of rechtspersoon die lid is van Studyland en een educatieve dienst levert, of iemand die in dienst van Studyland diensten levert.

Consument: Natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een Educatieve Dienst of Plan van Studyland afneemt.

Site: Studyland.nl.

Servicevoorwaarden: De Algemene Voorwaarden of de Servicevoorwaarden.

Plan: Een enkele of een gecombineerd aantal producten of educatieve diensten.

Account: Persoonlijke gebruikersaccount om toegang te verkrijgen tot de Site.

Bezoeker: Een Consument die de Site bezoekt en geen Account heeft.

Lid: Elke Consument of Bezoeker die een Studyland Account heeft.

Betaalmethode: Betaling door middel van door banken geaccepteerde elektronische betaalvormen.

Professional: Een persoon die een beroep uitoefent waarvoor speciale opleiding, training of talent benodigd is.

Trial: Een tijdelijk proef Account om bepaalde kosteloze Educatieve Diensten te mogen gebruiken.


Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Studyland en de Consument met betrekking tot alle Educatieve Diensten, betreffende Niet-formeel Onderwijs.

2. Voordat de Overeenkomst op Afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze Servicevoorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst op Afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de Servicevoorwaarden bij Studyland zijn in te zien en deze op verzoek van de Consument zo spoedig mogelijk kosteloos zal worden toegezonden.

3. Indien één of meerdere bepalingen in deze Servicevoorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zullen de betreffende bepalingen in onderling overleg onverwijld vervangen worden door (de) bepaling(en) die de strekking van (het) de oorspronkelijke zoveel mogelijk benader(t)(en).

4. Situaties die niet in deze Servicevoorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze Servicevoorwaarden.

5. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van de Servicevoorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze Servicevoorwaarden.

6. De Consument mag Studyland’s Site gebruiken ten einde geassisteerd te worden bij problemen op het gebied van statistische data analyse vraagstukken en operationeel onderzoek. Om dit doel te bereiken verschaft Studyland Onderwijs en cursusmateriaal, zowel op afstand als tijdens contactmomenten, echter is het niet een complete vervanging van de studieprogramma’s van onderwijsinstellingen.

7. Door informatie te verschaffen op elk mogelijke wijze en in elk mogelijke vorm, of door het gebruikmaken van sociale netwerk sites (SNS) van derden (strekkende, maar niet beperkende, tot Facebook), door het klikken op elk mogelijke knop (button) welke resulteert in de acceptatie van de Servicevoorwaarden, of door de voortzetting van het in gebruik nemen van de informatie op de Site, gaat de Consument akkoord met Servicevoorwaarden.

8. Door het invoeren van informatie op elk mogelijke wijze en in elk mogelijke vorm of door het gebruik van SNS, strekkende tot maar niet beperkende tot de registratie, inloggen, informatie aanvraag, geven van feedback, enzovoorts, geeft de Consument Studyland de toestemming zulke informatie (of door Studyland de mogelijkheid te bieden deze te raadplegen via SNS) te ontvangen, of informatie en/of marketing berichten te verzenden door middel van e-mail, telefoon, telefonische tekstberichten, voicemail berichten, en andere vormen van technologische communicatie overdrachten, ten einde producten of diensten aan te bieden (van derden) die relevant kunnen zijn voor de Consument.

9. Als de Consument niet langer wenst gebruik te maken van de communicatieberichten van Studyland, dient de hij/zij dit direct kenbaar te maken. Echter zal Studyland relevante en noodzakelijke communicatieberichten overbrengen, welke beslist in het belang is van de Consument en de handhaving van de servicekwaliteit, indien de hij/zij diensten afneemt en de berichten noodzakelijk zijn om de levering van de Educatieve diensten mogelijk te maken. Derhalve geeft de Consument Studyland de toestemming om contact op te nemen met hem/haar inzake de afgenomen Educatieve Diensten, met alle mogelijke communicatiemiddelen die hierboven zijn genoemd, die relevant zijn voor het gebruik van de diensten.

10. De Educatieve Diensten en alle inhoud die op de Site bekeken kunnen worden, is alleen voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Gedurende het lidmaatschap wordt de Consument een gelimiteerde, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, licentie verleend om toegang te krijgen tot de Site en de Educatieve Diensten teneinde educatieve lessen te volgen op basis van streaming video informatieoverdracht.

11. Studyland werkt de service en de inhoud op de Site continu bij, inclusief het cursusaanbod en de inhoud van de streaming video bibliotheek. Voorts worden verscheidene aspecten van de Educatieve Diensten continu getest, inclusief de website, de gebruikersinterface, service plannen, promotionele aanbiedingen, beschikbaarheid van videolessen, cursussen, verzending, gebruiksduur en/of lidmaatschapsduur van de Educatieve Diensten en de prijzen. Studyland behoudt zich het recht, de Consument de te testen Site elementen wel of niet aan te bieden of wel of niet te implementeren in de huidige afgenomen Educatieve Dienst(en). Studyland behoudt zich het recht om van tijd tot tijd wijzigingen aan de Site aan te brengen en zonder de Consument hiervan op de hoogte te brengen, van de wijze hoe de Educatieve Diensten worden aangeboden of worden geopereerd. Deze wijzigingen leiden niet tot degradatie, afname van de kwaliteit of kwantiteit van de afgenomen Educatieve Diensten.

12. De Consument gaat ermee akkoord de inhoud op de Site, of de informatie die is overgedragen middels de Educatieve Dienst(en) niet te, archiveren, kopiëren, downloaden, reproduceren, distribueren, uitzenden, aanpassen, publiekelijk vertonen, licentiëren, afgeleide producten of diensten van maken, ter verkoop aanbieden, commercieel exploiteren, of op andere wijze gebruiken dan waarvoor het bedoeld is (behalve dan het gebruik zoals deze in de Servicevoorwaarden is vastgelegd), zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Studyland of diens licentieverleners.

13. De Consument gaat er bovendien mee akkoord zich te onthouden van de volgende acties, namelijk het: omzeilen, verwijderen, veranderen, deactiveren, degraderen of verhinderen van de beveiliging van de inhoud van de Site; het gebruik van elke vorm van robot, spider, scraper of andere geautomatiseerde middelen om toegang te krijgen tot Studyland of de Site; decompileren, reverse engineering (nabouwen) of demonteren van elke software of ander product of processen die toegankelijk zijn via de Site; invoegen van elk mogelijke code of product of manipulatie van de inhoud van de Site op elk mogelijke wijze; of, het gebruik van data mining, dataverzameling of winningsmethode. Bijkomend, gaat de Consument ermee akkoord zich te onthouden van de volgende acties, namelijk: uploaden, posten, e-mailen of op andere wijze uitzenden van elk mogelijk materiaal (inclusief software virussen of computer codes, bestanden of programma’s), welke ontworpen is om de functionaliteit van elk mogelijke computer software of hardware of telecommunicatie apparatuur geassocieerd met de Site, te onderbreken, vernietigen of de functionaliteit te beperken.

14. De kwaliteit van het beeld van de streaming videos kan van computer tot computer en van apparatuur tot apparatuur variëren en kan beïnvloed worden door verschillende factoren, zoals de locatie van de Consument, de beschikbare bandbreedte door onder andere de snelheid van de internetverbinding. De Consument is verantwoordelijk voor alle kosten die voortvloeien uit het gebruik van de internetverbinding, indien van toepassing. De Consument dient bij diens internetprovider te raadplegen naar de mogelijke kosten die van toepassing zijn op het datagebruik. Studyland geeft geen garanties omtrent de beeldkwaliteit bij het bekijken van de streaming videolessen. De tijd die benodigd is om te starten met het bekijken van de video’s zal, gebaseerd op een aantal factoren, kunnen variëren, te weten de locatie, beschikbaarheid van de bandbreedte, de geselecteerde cursus en les en de instellingen van het apparatuur of computer van de Consument. Studyland’s Educatieve Diensten zijn dusdanig ontworpen dat het mogelijk is om educatieve inhoud rechtstreeks vanuit de Site te streamen en te bekijken middels videobeelden op bepaalde apparatuur. De functionaliteiten en Site kenmerken kunnen per (computer) apparatuur en medium variëren.

15. Studyland behoudt zich het recht de Educatieve Dienst(en) – hetzij aangeschaft hetzij gebruikmakend van de proefperiode of proefproducten - door de Consument, zonder compensatie of berichtgeving te beëindigen of te beperken, ingeval er vermoedens zijn dat de Consument:

a) de Servicevoorwaarden misbruikt; of

b) zich bezighoudt met illegaal of oneigenlijk gebruik van de Educatieve Dienst(en).


Artikel 3 – Gebruikersaccount

1. Elke Bezoeker van de Site kan de inhoud van de Educatieve Dienst(en) bekijken ten einde de beschikbaarheid van een specifieke dienst te raadplegen (bijvoorbeeld seminar) of bepaalde vrije (proef)onderdelen of lessen middels de video streaming dienst bekijken voor zover de dienst beschikbaar is of beschikbaar wordt gesteld in de proefperiode.

2. Om de volledige inhoud van de Site te kunnen te zien en te gebruiken, dient de Consument zich aan te melden voor een persoonlijk Account op de Site, door een e-mailadres en een wachtwoord te verschaffen. De Consument gaat ermee akkoord:

a) nooit de toegangsgegevens tot het Account te onthullen, lenen, doorverkopen of toegang verlenen aan een derde partij voor welke reden dan ook;

b) één Account the creëren en gebruiken en nimmer meerdere Accounts te zullen gebruiken om toegang te krijgen tot de Site, met de intentie de proefperiode van de toegang tot specifieke Educatieve Dienst(en) te verlengen of te omzeilen.

3. Bij het aanmaken van het Account, kan de Consument gevraagd worden aanvullende informatie in te voeren, met inbegrip van maar niet beperkende tot de naam, telefoonnummer, studiedoelstelling, studierichting, opleidingsinstituut en de locatie. Additionele informatie kan gevraagd worden om de identiteit van de Consument vast te stellen. De Consument bevestigt dat de gegeven informatie accuraat, actueel en compleet is en gaat ermee akkoord de informatie te zullen bijwerken om het accuraat, actueel en compleet te maken. De Consument erkent dat als de verstrekte informatie onjuist, onnauwkeurig, niet actueel of incompleet is, dat Studyland het recht behoudt om de toegang tot de Site te beëindigen.

4. Bovendien kan Studyland extra informatie opvragen bij de Consument, als onderdeel van het registratieproces en het gebruik van de Site, met de bedoeling de identiteit van de Consument te koppelen aan het Account ten einde oneigenlijk gebruik tegen te gaan of bij verlies van Accountgegevens de toegang tot de Site te herstellen.

5. De Consument dient extra alert en voorzichtig te zijn indien bij aanschaf van Educatieve Dienst(en) creditcard- of andere accountgegevens ingevoerd dienen te worden. Om misbruik en diefstal van identiteit te voorkomen, dient de Consument te allen tijde, zelf het siteadres in te voeren in het adressenbalk (www.studyland.nl) en deze niet te bezoeken via een hyperlink in een e-mail of andere elektronische communicatiemiddelen, indien deze niet verschaft is door Studyland zelf of de daaraan gelieerde sites, zelfs als deze adressen officieel ogen.

6. Studyland behoudt zich het recht om op elk moment een Account inactief te maken, met of zonder voortijdige aankondiging bij de Consument, met de bedoeling Studyland en de Consument(en) (en/of partners) te beschermen tegen mogelijke frauduleuze activiteiten. Studyland is niet verplicht geheel of gedeeltelijk het tarief voor de Educatieve Dienst(en) te vergoeden, indien de Consument de frauduleuze activiteiten heeft ondernomen. Indien Studyland dit niet kan bevestigen of kan aantonen, krijgt de Consument het deel van de aanschafprijs terug, welk deel van de Educatieve Dienst(en) in de inactieve Accountperiode niet benut kon(den) worden.

7. Door het in gebruik nemen van de Site stemt de Consument in met het ontvangen van elektronische communicaties van Studyland. Deze communicaties kunnen behelzen:

a) het verzenden van e-mails naar het e-mailadres van de Consument dat gedurende het registratieproces is verschaft;

b) het posten van communicaties op de Site; of

c) bekendmaking van berichten op de persoonlijke Account pagina van de Consument op Studyland en kunnen notities bevatten over het account (bijvoorbeeld betalingen, wachtwoordwijzigingen of de betaalmethode, bevestiging van e-mails en andere transactie) en zijn een onderdeel van de relatie met Studyland.

8. De Consument dient zorg te dragen voor het behoud van kopieën van elektronische communicaties, door deze op een elektronische wijze op te slaan op een schijf van een ‘betrouwbare’ informatiebeheerder (bijvoorbeeld Hotmail, Gmail, of andere providers waar de consument op vertrouwt). De Consument stemt ermee in andere communicaties van Studyland te ontvangen, aangaande nieuwsbrieven over updates, promotionele aanbiedingen of nieuwe kenmerken van Studyland, of consumentenonderzoek via e-mail of andere communicatiemethoden. De Consument kan te allen tijde aangeven niet-relevante aankondigingen niet te willen ontvangen, door het meld-mij-af link onderaan een e-mailbericht te volgen.


Artikel 4 – Lidmaatschap Proefabonnement, Facturatie en Annulering

1. Lidmaatschap voor bepaalde tijd

a. Elke persoon of entiteit met een Account die een aankoop doet of zich aanmeldt voor een lidmaatschap op Studyland is een Lid.

b. Het lidmaatschap kan starten met een proefperiode en duurt voort voor bepaalde tijd, afhankelijk van de abonnementsvorm, totdat de Consument het lidmaatschap beëindigt of door Studyland beëindigd wordt. Echter is bij een abonnement voor bepaalde duur geen sprake van de optie om het abonnement te beëindigen, daar het abonnement na bepaalde duur automatisch wordt beëindigd, in welk geval er geen periodieke facturatie plaatsvindt maar voor de gehele bepaalde duur gefactureerd wordt.

c. De Consument dient internettoegang te hebben en dient verder een actuele, geldige, geaccepteerde Betaalmethode tot beschikking te hebben om gebruik te maken van Studyland diensten.

d. De Consument gaat ermee akkoord dat hij/zij gedurende het registratieproces nauwkeurige, actuele en complete informatie verschaft en deze informatie actueel, nauwkeurig en compleet houdt.

e. De Consument is geautoriseerd om zulke geldige Betaalmethode voor het doen van aankopen te mogen gebruiken.

f. Studyland factureert de Consument eenmalig voor het doen van aankoop voor de abonnementsvorm die geldig is voor bepaalde duur, welke automatisch na deze bepaalde duur zal verlopen.

2. Verschillende lidmaatschapsvormen

a. Studyland kan verschillende lidmaatschapsvormen aanbieden voor verschillende Plannen, inclusief speciale promotionele Plannen of lidmaatschappen met verschillende voorwaarden en beperkingen. Alle voorwaarden die verschillen van de huidige Servicevoorwaarden zullen aan de Consument bij de aanmelding of in andere communicatievormen worden bekendgemaakt.

b. De Consument kan elk detail die te maken heeft met het persoonlijke lidmaatschap vinden door naar Studyland te gaan, in te loggen en op diens naam bovenaan een willekeurige pagina te klikken.

c. Studyland behoudt het recht om promotionele plannen te wijzigen, beëindigen of verbeteren.

3. Docenten- of bedrijvenlidmaatschap

a. Studyland kan een docenten- of bedrijvenlidmaatschap aanbieden met additionele functies, strekkende tot maar niet beperkt tot, gedeelde lessenomgeving, het bijhouden van wijzigingen of de voortgang, of opgaven ter controle van de kennis.

b. Voor het gebruik van dit lidmaatschap en de extra functionaliteiten dient de gebruiker een docent, instructeur, doctor of professor te zijn aan een educatieve instelling om zich te kwalificeren en aan te melden voor dit plan. Bovendien komen bedrijven of leden van een bedrijf voor het gebruik van een willekeurige Plan op Studyland, in aanmerking voor deze lidmaatschapsvorm.

c. Als de gebruiker deze lidmaatschapsvorm selecteert, is deze geautoriseerd om de inhoud van de Site en de Educatieve diensten publiekelijk te vertonen aan een groep, inclusief een klaslokaal, opleidingscentra, zonder dat een schriftelijke toestemming benodigd is van Studyland.

4. Proeflidmaatschappen

a. Het Studyland lidmaatschap kan starten voor de duur van een vrije proefperiode. De vrije proefperiode duurt voort voor bepaalde duur, welke nader benoemd wordt bij de aanmelding voor een Account.

b. De vrije proefperiode mag niet gecombineerd worden met andere aanbiedingen.

c. De vrije proefperiode geldt enkel voor nieuwe en specifieke voormalige leden. Studyland mag naar eigen goeddunken de legitimiteit van de vrije proefperiode controleren.

d. Indien de Consument in aanmerking komt voor de vrije proefperiode, mag deze bepaalde inhoud van de Site en de Educatieve Dienst(en) kosteloos verkennen, gedurende de proefperiode.

e. Slechts één vrije proefperiode per Account of unieke Consument is toegestaan. Als de Consument zich aanmeldt voor een vrije proefperiode, komt deze niet in aanmerking voor een andere proefperiode, zelfs als men zich met een andere Account aanmeldt.

f. Studyland heeft niet de verplichting de Consument vooraf het einde van een vrije proefperiode bekend te maken, noch heeft het de verplichting de Consument in te lichten indien de vrije proefperiode is verlopen, en kan maar hoeft niet middels communicatiemiddelen de consument hiervan op de hoogte te brengen.

5. Studyland factureert vooraf en eenmalig voor een Plan dat voor bepaalde duur geldig is. Om de specifieke details van een Plan in te zien, kan het Lid naar de Site gaan, inloggen en op diens naam bovenaan een willekeurige pagina klikken.


Artikel 5 – Cursussen, Certificaten en Punten

1. Studyland kan (online) Educatieve cursussen of seminars aanbieden voor een bepaalde studierichting of een bepaald onderwerp. Studyland en de instructeurs van het geboden Onderwijs behouden het recht om het Onderwijs te annuleren, onderbreken of te verschuiven of de inhoud te wijzigen. Bovendien kan Studyland punten toekennen aan opdrachten, quizzen, examens of andere waarde toekenningen om de voorgang van het Onderwijs te meten.

2. Op het aangeboden Onderwijs zijn van toepassing het gedeelte onder Vrijwaring van Garanties en Beperkte Aansprakelijkheid.

3. Voor sommige van de onderdelen van het Onderwijs, afhankelijk van het tevredenheidsgehalte van de behaalde prestaties, welke door Studyland zelf bepaald wordt, kan de Consument een verklaring toegekend krijgen waarin de afronding van de specifieke onderdelen in het Onderwijs is erkend. Deze verklaring komt van Studyland.

4. De Consument stemt ermee in dat de verklaring van afronding niet geaffilieerd is met een Hogeschool of Universiteit. Voorts, behoudt Studyland het recht zulks verklaring wel of niet af te geven voor het slagen voor specifieke onderdelen van het Onderwijs.

5. De Consument erkent dat verklaring van afronding, en de cursussen die Studyland aanbiedt, geen vervanging zijn van cursussen bij geaccrediteerde instellingen, en reikt geen academische graad aan.

6. Voorts, draagt Studyland geen verantwoordelijkheid voor de prestatie van de Consument op een examen.


Artikel 6 – Verboden handelingen

1. Het is de Consument of Bezoeker van de Site verboden:

a) in welke vorm dan ook inhoud te verspreiden of te plaatsen op de Site die kwaadaardig, beledigend, racistisch or etnisch aanstotelijk, vulgair, seksueel openlijk, eerrovend, inbreuk op privacy of publiek recht maakt, of aanstootgevend is;

b) indienen, uitzenden, promoten, verspreiden van informatie of inhoud welke illegaal is;

c) poging wagen om het systeem te verstoren of de integriteit of de veiligheid in gevaar te brengen, of om de overdracht van de gegevens van en naar de servers, die de Site beheren, te ontcijferen;

d) het voeren van handelingen op de Site of de servers van de Site die een buitenproportionele belasting zouden kunnen veroorzaken voor de infrastructuur;

e) het uploaden van ongeldige data, virussen, wormen, of andere vormen van software middels de Site of servers die deze beheert;

f) het gebruiken van elk mogelijke robot, spider, scraper of andere systemen om ongeoorloofde toegang tot de Site te verkrijgen, voor welk reden dan ook, zonder schriftelijke toestemming van Studyland;

g) zichzelf voordoen als een andere persoon of een affiliatie met een persoon of entiteit schetsen, fraude plegen, verbergen of poging doen om de identiteit te verbergen;

h) indienen, uploaden, posten, e-mailen, uitzenden of op andere wijze beschikbaar stellen van informatie of inhoud waar geen recht op uitgeoefend mag worden, onder welke wet of contractuele relatie dan ook;

i) het verstoren van de werking van de Site;

j) omzeilen van de maatregelen die Studyland gebruikt om toegang tot de Site te beperken of the voorkomen;

k) gebruiken van de Site of de Educatieve Diensten om er commercieel gewin mee te realiseren;

l) reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren van delen van Studyland of het geheel daarvan;

m) Stuydland’s handelsmerk, servers of andere materialen die ermee in verband houden gebruiken, of ongevraagde commerciële e-mails verzenden;

n) inlijsten van de Site, het plaatsen van pop-up schermen over de pagina’s of op een andere wijze de visuele weergave van de pagina’s beïnvloeden.

2. Hoewel Studyland routinematig de Site niet screent of controleert op overtredingen van de regels van de Bezoekers of Consumenten die een Account hebben, door het posten van schadelijke inhoud, behoudt Studyland het recht om deze inhoud te verwijderen of het Account te blokkeren.


Artikel 7 – Vrijwaring van Garanties

1. De Consument begrijpt uitdrukkelijk en gaat ermee akkoord dat:

a) Elke vorm van toegang tot of gebruik van de Site en de (online) Educatieve Diensten voor eigen risico is;

b) De Site en elke informatie, producten, services, Educatieve Diensten of het Onderwijs daarin, worden aangeboden zonder verdere bewerking of toevoegingen;

c) Voor zover de wettelijke verordening het toestaat, verwerpt Studyland en alle gelieerde partijen van Studyland uitdrukkelijk alle garanties, direct of indirect, strekkende tot maar beslist niet beperkende tot de geïmpliceerde garanties van verkoopbaarheid, passend bij een specifieke doeleinde en onaantastbaarheid;

d) Studyland en alle gelieerde partijen van Studyland garanderen niet, en verwerpen alle garanties, zowel direct als indirect, met betrekking tot de accuraatheid, adequaatheid of de compleetheid van elke inhoud, (online) Educatieve Diensten, Site, Onderwijs, informatie die onttrokken is aan de Site, of links naar externe sites.

2. Zonder de voorgaande punten te limitteren, garanderen Studyland en alle gelieerde partijen van Studyland niet, dat de inhoud, (online) Educatieve Siensten, Site, Onderwijs of informatie die onttrokken is aan de Site:

a) aan de vereisten of verwachtingen of de behoeftes of de bedoelde intenties voldoet, of zelfs de bedoelde doelstellingen behaald;

b) niet onderbroken zullen worden, secuur of gevrijwaard van fouten zijn, of virusvrij is of vrij is van schadelijke componenten;

c) accuraat, compleet, actueel, gevrijwaard van fouten, compleet secuur of betrouwbaar is;

d) compatible of voortdurend compatible zal zijn met elke specifieke apparatuur;

e) defecten zullen vertonen en dat deze defecten gecorrigeerd dan wel tijdig gecorrigeerd zullen worden.

3. Studyland en alle gelieerde partijen van Studyland geven geen garantie op, de inhoud, van een willekeurige site, links, goederen of producten die aangeschaft of verkregen zijn door middel van een willekeurige dienst of elke willekeurige uitgevoerde transactie, welke het resultaat is van het gebruik door de consument zelf.

4. Studyland en alle gelieerde partijen van Studyland verwerpen elke mogelijke vorm van aansprakelijkheid resulterend van of gerelateerd aan de toegang tot of het gebruik van de inhoud, (online) Educatieve Diensten, Site, Onderwijs of informatie die onttrokken is aan de Site.


Artikel 8 – Beperkte Aansprakelijkheid

1. Voor zover de wet het toelaat, begrijpt de Consument en gaat ermee akkoord dat Studyland en alle partijen die deel uitmaken van Studyland, niet aansprakelijk gehouden kunnen worden voor verlies of schade van welke vorm dan ook, en beslist niet beperkende tot:

a) directe, indirecte, incidentele, speciale, gevolgschade of eersteklas schade (inclusief reële advocatuurkosten, -uitgaven, en gerechtskosten) voortvloeiend uit of verband houdend met, de Servicevoorwaarden van de Site;

b) het onvermogen de inhoud, (online) Educatieve Diensten, Site, Onderwijs of informatie die onttrokken is aan de Site te gebruiken.

2. De Consument erkent en stemt ermee in dat de Vrijwaring van Garanties en de Beperkte Aansprakelijkheid gesteld in deze Servicevoorwaarden, redelijke regelingen treffen van de risico’s tussen de Consument en Studyland, en dat deze beperkingen in essentie de basis vormen voor Studyland’s vermogen de Site en de daaraan inherente Educatieve Diensten economisch haalbaar te maken.


Artikel 9 – Wijziging van de Algemene Voorwaarden of de Educatieve Diensten

1. Studyland mag, naar eigen goeddunken en zonder aankondiging vooraf:

a) de Servicevoorwaarden reviseren;

b) de Site en de inhoud wijzigen;

c) de Site op elk moment opheffen.

2. Studyland zal de minste wijziging in de Servicevoorwaarden op de Site plaatsen en de wijzigingen zullen per direct van kracht zijn. De Consument zal per e-mail op de hoogte gebracht worden van de wijzigingen in de Servicevoorwaarden. Door na de wijzigingen gebruik te maken van de Site en de Educatieve Dienst(en) gaat de Consument akkoord met de aanpassingen in de Servicevoorwaarden.

3. Studyland kan de Consument voorzien van aankondigingen, inclusief wijzigingen in de Servicevoorwaarden, door middel van e-mail, post of bekendmaking op de Site. Alle mededelingen aan Studyland dienen schriftelijk gemaakt te worden middels een e-mail naar info@studyland.nl of brief naar het adres welke vermeld is onder het gedeelte Identiteit/Contact.


Artikel 10 - Aanbod

1. Studyland brengt elk aanbod, dat te maken heeft met de Educatieve Dienst(en) of een Plan, schriftelijk dan wel elektronisch uit.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de Educatieve Dienst en/of van het lesmateriaal dat onderdeel uitmaakt van de Educatieve Dienst. Het aanbod geeft tevens aan of gebruik van dit lesmateriaal verplicht is.

3. Elk aanbod dient zodanige informatie te bevatten dat voor de Consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Het aanbod vermeldt in ieder geval op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende gegevens;

a) in het geval van een overeenkomst die betrekking heeft op een Educatieve Dienst:

- de wijze van uitvoering van de overeenkomst;

- wanneer de Educatieve Dienst start;

- de voorwaarden waaronder de Educatieve Dienst eventueel niet doorgaat;

- voor zover van toepassing: de toelatingseisen om aan het Onderwijs deel te mogen nemen;

- de prijs met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen;

- de wijze van betaling;

- de duur van de overeenkomst.

b) of in het geval van een overeenkomst die betrekking heeft op de koop van lesmateriaal:

- de prijs met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen;

- de wijze van betaling, van aflevering van het lesmateriaal en/of van uitvoering van de overeenkomst;

- de levertijd van het lesmateriaal.

4. Deze Servicevoorwaarden worden voorafgaand aan de overeenkomst nadrukkelijk bekend gemaakt aan de Consument en maken integraal deel uit van de algemene informatievoorziening van Studyland.

5. Studyland mag aan het uitbrengen van een aanbod en/of de aanvaarding van een opdracht de voorwaarde verbinden dat de Consument zijn/haar persoonsgegevens verstrekt en, indien en voor zover regelgeving van overheidswege daartoe noodzaakt en/of dat toestaat, een kopie van een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart overlegt.

6. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

7. Het aanbod is vrijblijvend. Studyland is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

8. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken. Als Studyland gebruik maakt van afbeeldingen op de Site, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Studyland niet.

9. Alle afbeeldingen, specificaties, gegevens in het aanbod of op de Site, zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10. Onverminderd het bepaalde in lid 1 tot en met 9 omvat het aanbod bij een Overeenkomst op Afstand bovendien de volgende gegevens:

a) de identiteit en het adres van Studyland, inclusief het vestigingsadres;

b) het recht van de Consument de overeenkomst binnen veertien dagen te ontbinden overeenkomstig Artikel 13 lid 2 en 3;

c) de geldigheidsduur van het aanbod.


Artikel 11 - Overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de Consument. Na de totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de Consument hiervan schriftelijk of langs elektronische weg een bevestiging.

2. In geval van elektronische opdrachtverlening stuurt Studyland een elektronische bevestiging naar de Consument; zolang de ontvangst van een elektronisch aanvaarde opdracht niet is bevestigd door Studyland kan de Consument de opdracht annuleren.

3. Nadat een Overeenkomst op Afstand tot stand is gekomen, worden de in Artikel 10 lid 3 en 10 bedoelde gegevens schriftelijk of op een andere, aan de Consument ter beschikking staande en voor hem toegankelijke duurzame gegevensdrager, verstrekt.

4. Studyland kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de Consument aan zijn/haar betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst op Afstand. Indien op grond van dit onderzoek goede gronden bestaan om de overeenkomst niet aan te gaan, is Studyland gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.


Artikel 12 – Annulering

1. Indien er sprake is van een overeenkomst inzake Contactonderwijs met een vastgelegde startdatum geldt, na afloop van de eventuele bedenktijd, de volgende annuleringsregeling:

a) annulering voordat het Contactonderwijs is begonnen, geschiedt schriftelijk dan wel elektronisch;

b) bij annulering tot twee maanden voor aanvang van het Contactonderwijs is de Consument 10% van de overeengekomen prijs verschuldigd met een minimum van € 50,-;

c) bij annulering tussen twee maanden en één maand voor aanvang van het Contactonderwijs is de Consument 25% van de overeengekomen prijs verschuldigd met een minimum van € 50,-;

d) bij annulering korter dan één maand voor aanvang van het Contactonderwijs is de Consument 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd met een minimum van € 50,-;

e) bij annulering minder dan twee weken voor aanvang van het Contactonderwijs is de Consument de volledige, overeengekomen prijs verschuldigd.

2. Bij Afstandsonderwijs is, nadat de overeenkomst tot stand is gekomen en na afloop van de bedenktijd, geen annulering meer mogelijk.


Artikel 13 – Beëindiging van de overeenkomst

1. De Consument kan een voor bepaalde duur gesloten overeenkomst te allen tijde opzeggen. Tussentijdse beëindiging leidt niet tot restitutie van de door de Consument verschuldigde prijs of het vervallen van de betaalplicht daarvan, behalve de prijs voor (nog) niet geleverd lesmateriaal.

2. Gedurende veertien dagen na het sluiten van een Overeenkomst op Afstand met betrekking tot een Educatieve Dienst heeft de Consument het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Indien Studyland niet alle gegevens heeft verstrekt, zoals bedoeld in Artikel 10 lid 10, dan bedraagt deze termijn veertien dagen na het alsnog verstrekken ervan tot een maximum van twaalf maanden na het sluiten van de overeenkomst.

3. Bij een Overeenkomst op Afstand die hoofdzakelijk betrekking heeft op de koop van lesmateriaal heeft de Consument een termijn van veertien dagen waarbinnen hij/zij de overeenkomst zonder opgaaf van redenen kan ontbinden. Deze termijn gaat in op de dag die volgt op de dag van ontvangst van het lesmateriaal. Indien het lesmateriaal echter periodiek wordt geleverd, zoals bij regelmatige aanvullingen van Syllabi of bij boekenpakketten per jaar of semester, dan eindigt de bedenktijd na veertien dagen, te rekenen vanaf de eerste dag na ontvangst van het eerste lesmateriaal. Indien Studyland niet alle gegevens heeft verstrekt, zoals bedoeld in Artikel 10 lid 10, dan bedraagt deze veertien-dagen termijn na het alsnog verstrekken ervan tot een maximum van twaalf maanden na de ontvangst van het lesmateriaal.

4. Studyland stelt aan de Consument een formulier beschikbaar voor de genoemde ontbinding van de overeenkomst. De Consument is niet verplicht dit formulier daartoe te gebruiken.

5. Met inachtneming van het bepaalde in lid 6, heeft de Consument in geval van ontbinding overeenkomstig lid 2 en 3 recht op kosteloze terugbetaling van wat hij/zij al heeft betaald. Studyland betaalt zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen veertien dagen na de ontbinding terug.

6. In geval van ontbinding overeenkomstig lid 2 en 3 dient de Consument eventueel ontvangen lesmateriaal zo spoedig mogelijk aan Studyland terug te zenden. Studyland is gerechtigd de directe kosten van het terugzenden voor rekening te laten komen van de Consument. Het terugzenden geschiedt voor risico van de Consument. Lesmateriaal dat op een elektronische gegevensdrager is aangeboden en waarvan het zegel van de verpakking is verbroken, kan niet worden geretourneerd en de prijs ervan moet volledig door de Consument aan Studyland worden voldaan.

7. Indien de Consument een beroep doet op de ontbindingsmogelijkheid uit lid 2 en 3 wordt, zonder dat de Consument een boete is verschuldigd, een eventuele aanvullende overeenkomst van geldlening als betalingsregeling van Studyland aan de Consument van rechtswege ontbonden.

8. De Educatieve Dienst kan tijdens de bedenktijd alleen beginnen op uitdrukkelijk verzoek van de Consument. In dergelijke gevallen behoudt de Consument zijn recht op ontbinding van de overeenkomst conform lid 2. Als de Consument in zo’n geval de overeenkomst binnen de bedenktijd ontbindt, dan is hij/zij een evenredig deel van de prijs van de Educatieve Dienst aan Studyland verschuldigd.

9. Indien de Educatieve Dienst voor het overgrote deel wordt aangeboden door middel van een elektronische (leer)omgeving, dan eindigt het recht op ontbinding bij aanvang van de Educatieve Dienst, mits:

a) de Consument er van te voren uitdrukkelijk mee heeft ingestemd dat de uitvoering kan beginnen voor het einde van de ontbindingstermijn en dat hij/zij verklaart afstand te doen van zijn/haar recht van ontbinding; en

b) Studyland de in sub a bedoelde verklaring aan de Consument heeft bevestigd.


Artikel 14 - Prijswijzigingen

1. Studyland behoudt het recht de prijzen aan te passen voor de Educatieve Diensten of elke component daarvan op elke wijze en op elk moment, daar deze naar absolute goeddunken bepaald mogen worden. Elke prijswijziging welke correspondeert met de voltooiing van een promotioneel aanbod en/of wijziging of de toevoeging van een Plan, zal ingaan in de verleningsperiode zonder dat de Consument hiervan van tevoren op de hoogte wordt gebracht door Studyland. Behalve als de Servicevoorwaarden op andere wijze voorschrijven, zal, elke andere prijswijziging van toepassing zijnde op de Educatieve diensten, ingaan nadat de Consument per e-mail of op de Site hiervan op de hoogte is gebracht. Als de Consument reeds een Educatieve Dienst heeft aangeschaft, zullen de prijswijzigingen geen effect hebben op het huidige Plan.

2. Als binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst maar nog vóór aanvang van de Educatieve Dienst een prijswijziging optreedt, zal deze geen invloed hebben op de overeengekomen prijs.

3. De Consument heeft recht op ontbinding van de overeenkomst als ná drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, maar nog vóór aanvang van de Educatieve Dienst de prijs wordt verhoogd.

4. Lid 1, 2 en 3 zijn niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien.


Artikel 15 – Levering

1. Lesmateriaal

a) Studyland levert het lesmateriaal tijdig aan de Consument. Onder tijdige levering wordt mede verstaan het tijdig verschaffen van toegang tot lesmateriaal dat op elektronische wijze wordt aangeboden.

b) Bij de koop van lesmateriaal zonder Onderwijs is de maximale levertijd 30 dagen, tenzij anders wordt overeengekomen. Indien deze levertijd wordt overschreden, kan de Consument zonder nadere ingebrekestelling de overeenkomst ontbinden.

c) Verkeerd of beschadigd lesmateriaal wordt onmiddellijk door Studyland vervangen zonder kosten voor de Consument.

2. Correctiewerk

a) De Consument wordt geïnformeerd over de termijn waarbinnen ingezonden opdrachten of toetsen worden gecorrigeerd.

b) Het tijdstip van het terugontvangen van correcties moet in redelijke verhouding staan tot het tijdstip van aanvang van het vervolg van het Onderwijs respectievelijk van een eventuele herkansing.


Artikel 16 - Conformiteit

1. De Educatieve Dienst moet beantwoorden aan de overeenkomst en op deskundige wijze en met gebruikmaking van deugdelijke faciliteiten worden uitgevoerd.

2. Het geleverde lesmateriaal moet beantwoorden aan de overeenkomst en die eigenschappen bezitten die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn, alsmede voor een bijzonder gebruik voor zover dat is overeengekomen.


Artikel 17 - Betaling

1. Betaling vindt plaats in contanten, tenzij anders is overeengekomen. Contante betaling omvat ook bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door Studyland aangegeven bank- of girorekening op het tijdstip van de koop of levering of betaling door middel van door banken erkende vormen van elektronisch betalen.

2. Als betaling in termijnen is overeengekomen, moet de Consument – met inachtneming van het bepaalde in lid 3 – betalen volgens de termijnen en de percentages, zoals deze in de overeenkomst zijn vastgesteld.

3. Betaling van de Educatieve Dienst vindt plaats vóór het moment dat het Onderwijs van start gaat. Studyland mag van de Consument verlangen dat het volledige bedrag uiterlijk 10 werkdagen vóór de dag van aanvang van de Educatieve Dienst, zoals bedoeld in Artikel 10 lid 3 sub a), is voldaan.

4. Bij de koop van lesmateriaal zonder Onderwijs moet betaling uiterlijk geschieden ten tijde en ter plaatse van de aflevering. De Consument kan door Studyland tot vooruitbetaling van ten hoogste de helft van de koopprijs worden verplicht.

5. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

6. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

7. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is Studyland niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.


Artikel 18 - Aanbiedingen en kortingscodes

1. Studyland kan aanbiedingen of kortingscodes bekendmaken, die korting geven op bestaande prijzen of een proefperiode kunnen verlengen bij aanmelding voor een lidmaatschap of aankoop van een Educatieve Dienst. Deze kortingscodes kunnen alleen op de Site worden ingewisseld.

2. Kortingscodes mogen alleen eenmalig worden gebruikt en kunnen niet worden gecombineerd met andere codes of ingewisseld worden voor geld of doorverkocht worden.

3. De geldigheid van de kortingscodes is afhankelijk van de status van een Lid, die hij/zij wil inwisselen. Bijvoorbeeld, een bestaand Lid mag niet een code inwisselen die alleen van toepassing is voor nieuwe Leden.

4. Kortingscodes kunnen een vervaldatum hebben, na welke de codes niet meer geldig zijn of geaccepteerd zullen worden door Studyland.

5. Kortingscodes worden alleen door Studyland zelf aangeboden en de Consument gaat ermee akkoord dat deze code niet met anderen gedeeld mag worden, inclusief maar niet beperkende tot, het e-mailen van deze codes naar vrienden of familie, delen van deze codes op sociale netwerk sites, of het posten van deze codes op websites die niet tot Studyland behoren, tenzij Studyland een schriftelijke toestemming heeft verleend via e-mail of op de Site zelf.

6. Studyland mag naar eigen believen de codes ongeldig verklaren.

7. De aangeboden kortingscodes zijn slechts geldig gedurende de betaalde lidmaatschapsperiode van de Consument. Als de Consument de inschrijving annuleert, vervalt ook de kortingscode. Opnieuw activeren van de inschrijving maakt de kortingscode niet geldig, noch zal het nieuwe aanmelders voorzien van een korting.

8. Als een promotionele code ontvangen is door het aanbod van een derde partij, kunnen additionele restricties van toepassing zijn.


Artikel 19 - Niet-tijdige betaling

1. De Consument is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. Studyland zendt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft de Consument de gelegenheid binnen 14 dagen, na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen.

2. Indien de Consument niet tijdig aan zijn/haar betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij/zij is gewezen op de te late betaling en Studyland de Consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het verstrijken van deze 14-dagen-termijn over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Studyland gerechtigd de gemaakte buitengerechtelijke incassokosten bij de Consument in rekening te brengen.

3. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-. Studyland kan ten voordele van de Consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

4. Gedurende de behandeling van een klacht of geschil conform het in Artikel 24 en Artikel 25 bepaalde, zal Studyland het in rekening brengen van rente en incassokosten opschorten.


Artikel 20 - Niet-nakoming van de overeenkomst

1. Als één van de partijen, Studyland of Consument, een verplichting uit de overeenkomst niet nakomt, mag de wederpartij de nakoming van de daartegenover staande verplichting opschorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.

2. Studyland heeft het recht van terughouding (recht van retentie) als de Consument tekortschiet in de voldoening van een opeisbare verplichting, tenzij de tekortkoming deze terughouding niet rechtvaardigt.

3. Als één van de partijen de overeenkomst niet nakomt, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.


Artikel 21 – Aansprakelijkheid van Studyland

1. Voor zover Studyland toerekenbaar tekortschiet en de Consument daardoor schade lijdt, is de aansprakelijkheid van Studyland voor schade voortvloeiend uit de Educatieve Diensten, beperkt tot vergoeding van directe schade.

2. Studyland is niet aansprakelijk voor schade of verlies van eigendommen tijdens de Educatieve Dienst(en), in het bijzonder tijdens een Contactonderwijs. De Consument dient persoonlijke eigendommen te allen tijde niet uit het zicht te plaatsen en niet te rekenen op sociale controle of de alertheid van andere personen. Indien de Consument twijfelt aan het veilige onderkomen van de persoonlijke bezittingen, dient men deze niet mee te nemen naar de bijeenkomst van het Contactonderwijs.

3. De in lid 1 en 2 bedoelde aansprakelijkheid strekt zich uit tot personen in dienst van Studyland, dan wel aan personen die door hem zijn aangesteld voor de uitvoering van de overeenkomst.


Artikel 22 – Vertrouwelijkheid

1. Door Consumenten verstrekte informatie wordt door Studyland, diens personeel en/of voor hem werkzame personen vertrouwelijk behandeld. Studyland conformeert zich aan de geldende privacywetgeving.

2. Studyland respecteert de privacy van de Consument en staat toe dat de behandeling van persoonlijke informatie gecontroleerd wordt. Als de Consument niet instemt met de Servicevoorwaarden en het bepaalde in dit artikel, wordt de Consument afgeraden gebruik te maken van de Site en de daaraan gekoppelde diensten.


Artikel 23 - Intellectuele eigendom

1. De Consument erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van de weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of de internetsite berusten bij Studyland, diens geautoriseerde leveranciers of andere rechthebbenden.

2. Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

3. Het is de Consument verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, als bijvoorbeeld verveelvoudiging zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Studyland, diens geautoriseerde toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik van het product zelf.


Artikel 24 – Vragen en klachten

1. Vragen van administratieve aard en vragen over de inhoud van de Educatieve Dienst worden door Studyland beantwoord binnen een termijn van 10 werkdagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Brieven die een voorzienbaar langere verwerkingstijd vragen, worden door Studyland per omgaande beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie, wanneer de Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten tijdig, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Studyland, nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren. Klagen binnen twee maanden is in elk geval tijdig. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de Consument zijn/haar rechten ter zake verliest.

3. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling van Artikel 25.


Artikel 25 – Geschillen

1. De overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.

2. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Studyland, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan een bevoegde rechter, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.


Artikel 26 – Identiteit/Contact

Als je vragen hebt, schrijf of bel ons:


Naam onderneming: Studyland;

Telefoonnummer: +31 6 384 161 38 – (Nederlands mobiel telefoonnummer met landcode) bereikbaar maandag tot en met vrijdag tussen 11:00 en 13:00 uur;

E-mailadres: info@studyland.nl

General Terms & Conditions


Acceptance Of Terms Of Service

Please read this Terms of Service Agreement ("Terms of Service", "Terms of Use")

carefully. These terms apply to Studyland and its related websites owned and operated

by Studyland. Studyland provides the Services, which are defined below, to you subject

to the following Terms of Service, which may be updated by Studyland from time to time

without notice to you. BY ACCESSING, BROWSING OR USING THE SITE AND THE

SERVICES PROVIDED THROUGH OR IN CONNECTION WITH STUDYLAND, YOU SIGNIFY

AND ACKNOWLEDGE THAT YOU HAVE READ THE TERMS OF SERVICE AND AGREE THAT

THE TERMS OF SERVICE CONSTITUTES A BINDING LEGAL AGREEMENT BETWEEN YOU

AND STUDYLAND, AND THAT YOU AGREE TO BE BOUND BY AND COMPLY WITH THE

TERMS OF SERVICE. IF YOU DO NOT AGREE TO BE BOUND BY THE TERMS OF SERVICE,

PLEASE DO NOT ACCESS THE SITES. YOUR CONTINUED USE OF THE SERVICES

FOLLOWING ANY POSTED CHANGES TO THE TERMS OF SERVICE CONSTITUTES YOUR

ACCEPTANCE OF SUCH CHANGES.


Content

Article 1 - Definitions

Article 2 – Applicability to all Services

Article 3 – User Accounts

Article 4 – Membership, Free Trials, Billing And Cancellation

Article 5 – Courses, Certifications And Credit

Article 6 – Prohibited Conduct

Article 7 – Disclaimer Of Warranties

Article 8 – Limitation Of Liability

Article 9 – Modification To (Terms of) Service

Article 10 - Offer

Article 11 - Agreement

Article 12 – Cancelation

Article 13 – Termination of the Agreement

Article 14 – Price changes

Article 15 – Delivery

Article 16 - Conformity

Article 17 - Payment

Article 18 - Promotions and Redemption Code

Article 19 – Failure to pay timely

Article 20 – Fail to follow up of the agreement

Article 21 – Liability of Studyland

Article 22 – Privacy Policy

Article 23 – Intellectual Property

Article 24 – Questions and Complaints

Article 25– Disputes

Article 26 – Identity/Contacting


Article 1 - Definitions

Education: Education, teaching, instruction, course, and/or seminar, either education from distance or personal education.

Education from Distance: The form of education, whereby the tutor and student or learner are not simultaneously and physically present.

Classroom Education: The forms of education with direct interaction between tutor and student or learner at a location.

Non-Formal Education: Education that is not regulated by or subject to specific educational legislation.

Educational Service: The provision of education, teaching, instruction, course, course material, products and/or seminar.

Agreement: An agreement as, as meant in Article 2 Clause 1.

Distance Agreement: An agreement that has been settled between Studyland and the Consumer, within the framework of an organised system for distance sale of products, digital content and/or services, whereby until the settlement of the agreement exclusively one or more techniques are used for the communication on distance.

Studyland: A legal and natural person of Studyland, who provides Educational Services, or a representative who serves on behalf of Studyland.

Consumer: Natural person who does not practice a profession or does not undertake a business on behalf, who takes Educational Services or Plan(s) Studyland.

Site: Studyland.nl.

Terms of Service: General Terms and Conditions or the Terms of Service.

Plan: A single or a combined set of products or Educational Services.

Account: Personal user account to access the Site.

Visitor: A Consumer who visits the Site and has not have an Account.

Member: Any Consumer or Visitor that has a Studyland Account.

Payment Method:Payment by means of electronic payment forms accepted by banks.

Professional: A person who relates to a specific profession that requires special education, training or skill.

Trial: A temporary trial Account to use particular free Educational Service(s).


Article 2 – Applicability to all Services

1. These Terms of Service are applicable to all agreements between Studyland and the Consumer with regard to all Educational Services, concerning non-formal education.

2. Before the agreement from distance is settled, the text of this Terms of Service is put at Consumer’s disposal. In case this is reasonably not possible before the agreement from distance is settled, Studyland shall declare that the Terms of Service can be sent (electronically) costless and immediately to the Consumer.

3. In case one or more provisions in this Terms of Service at any moment completely or partially is non-valid or cancelled, the agreement and other provisions of the Terms of Service still maintain whereby the concerning provision mutually and immediately be replaced by a provision, that approximates the original scope as much as possible.

4. Situations that are not regulated by these Terms of Service, should be evaluated in the same spirit of these Terms of Service.

5. Uncertainties about the explanation of the content of one or more provisions of Studyland’s Terms of Service should be explained in the spirit of these Terms of Service.

6. Studyland’s Site may be used as a guide to assist in problems the Consumer encounters on the field of statistical data analysis and operational research and gives online course material and education, either from distance as physical at a location, but is not a complete substitution for the program of educational institutions.

7. By entering information on any form or using a third-party social networking sites (SNS) (including, but not limited to, Facebook) or clicking on any button indicating an acceptance or agreement to terms, or a continuance of processing or submission, the Consumer understands that he/she is agreeing to the stated terms and conditions of that submission he/she is submitting an inquiry as to any product through Studyland’s Service.

8. By entering information on any form or using a SNS, including but not limited to registration, login, information request, feedback, etc., the Consumer is consenting to providing Studyland such information (or for Studyland to extract it from the applicable SNS) and to receive information and/or marketing messages and be contacted via e-mail, telephone, text message, pre-recorded message and auto dialer or any other technologies from Studyland and/or third parties that have products or services which may be of interest to the Consumer.

9. In the event the Consumer no longer wants to receive communications from Studyland, he/she agrees to notify Studyland directly. However, if the necessary and relevant communications are a part of the Educational Services that the consumer receives, Studyland is obligated to send communications to sustain the quality of the services. The Consumer also gives Studyland permission to contact him/her by all the methods above with current products or services, which may be of interest to the Consumer.

10. The Educational Service, and any content viewed through Studyland’s service, is for Consumer’s personal and non-commercial use only. During Consumer’s membership, Studyland grants him/her a limited, non-exclusive, non-transferable, license to access the site and Educational service and view lessons through the service on a streaming-only basis for that purpose.

11. Studyland continually update the Educational Service, including the course and content library. In addition, Studyland continually test various aspects of the Educational Service, including the Site, user interfaces, service levels, Plans, promotional features, availability of video lessons, courses, delivery and pricing. Studyland reserves the right to, and by using the Educational Service(s) the Consumer agrees that Studyland may, include him/her in or exclude him/her from these tests without notice. Studyland reserves the right in its sole and absolute discretion to make changes from time to time and without notice in how its services are offered and operated. However, these changes will never affect quality or quantity of the contents of the Educational Services, and the Consumer receives the same level of Educational Service that was agreed upon.

12. The Consumer agrees not to archive, copy, download, reproduce, distribute, retransmit, modify, display, perform, publish, license, create derivative works from, offer for sale, commercially exploit or otherwise use (except as explicitly authorized in these Terms of Service) content and information contained on or obtained from or through the Educational Service without explicit written permission from Studyland or its licensors.

13. The Consumer also agrees not to: circumvent, remove, alter, deactivate, degrade or thwart any of the content protections of the Site or Educational Services; use any robot, spider, scraper or other automated means to access Studyland or the Site; decompile, reverse engineer or disassemble any software or other products or processes accessible through the mentioned site; insert any code or product or manipulate the content of the site in anyway; or, use any data mining, data gathering or extraction method. In addition, the Consumer agrees not to upload, post, e-mail or otherwise send or transmit any material designed to interrupt, destroy or limit the functionality of any computer software or hardware or telecommunications equipment associated with the site, including any software viruses or any other computer code, files or programs.

14. The quality of the display of the streaming videos may vary from computer to computer, and device to device, and may be affected by a variety of factors, such as location, the bandwidth available through and/or speed of Internet connection. The Consumer is responsible for all Internet access charges, and should check with his/her Internet provider for information on possible Internet data usage charges, if applicable. Studyland makes no representations or warranties about the quality of the watching experience on the display. The time it takes to begin watching a lesson will vary based on a number of factors, including location, available bandwidth at the time, the course and lesson that is selected and the configuration of the device. Studyland’s Educational Services are designed to enable streaming of content from Studyland through certain devices. This software may vary by device and medium, and functionalities may also differ between devices.

15. Studyland may terminate or restrict the use of the service, without compensation or notice if the Consumer are, or if Studyland suspects that the Consumer is:

a) in violation of any of these Terms of Service; or

b) engaged in illegal or improper use of the Educational Service.


Article 3 – User Accounts

1. Any Site Visitor can view the contents of the Educational Service(s) in order to consult the availability of a specific service (e.g. seminar) or specific trial access to video streaming courses, as far as the service is available or is made available in the trial period.

2. While any Visitor can view the site content, in order to fully use all Studyland features, he/she must register by providing an e-mail address and a password for his/her Account. The Visitor agrees that:

a) He/she will never divulge, lend, resell or share access or access information to his/her Account with any third party for any reason;

b) He/she also agrees to that he/she will create, use, and access only one Account, and that he/she will not access the Site using multiple Accounts, with the intention of by-passing the trial period for the access to specific Educational Service(s).

3. In setting up an Account, the Consumer may be prompted or required to enter additional information, including but not limited to his/her name, educational objective, institution, and location. Additional information may be required to confirm his/her identity. The Consumer represents that all information provided by him/her is accurate, current and complete and he/she agrees that he/she will maintain and update his/her information to keep it accurate, current and complete. The Consumer acknowledges that if any information provided by him/her is untrue, inaccurate, not current or incomplete, Studyland reserves the right to terminate his/her use of the Site.

4. In addition to the registration process, as part of the Consumer’s use of the Site, Studyland may obtain certain information about him/her, including some personally identifiable information, for the sole purpose of preventing improper use of the Site or to recover the access to the Site if Account information is subject to loss.

5. The Consumer should be mindful of any communication requesting that he/she submits credit card or other account information at the order step of the purchase of Educational Service(s). The Consumer should always access his/her sensitive account information by going directly to the Site (www.studyland.nl) and not through a hyperlink in an eemail or any other electronic communication, if and only if these address links are not provided by Studyland or its third party sites, even if they look official.

6. Studyland reserves the right to deactivate an Account, with or without beforehand announcement to the Consumer, with the intention to protect Studyland and the Consumer(s) (and/or partners) against potential fraudulent activities. Studyland is not obliged to compensate the Educational Service partially or completely if the Consumer undertook fraudulent activities. Studyland will remit a part of or the complete price for the Educational Service(s), that part which could not be fully utilized during the suspended period, if it cannot prove the improper use or fraudulent activities.

7. By using the Site, the Consumer gives permission to receive electronic communications from Studyland. These communications may involve:

a) sending e-mails to Consumer’s e-mail address provided during registration;

b) posting notices on the Site; or

c) c) notices on the personal Account page of Studyland and will include notices about the Consumer’s Account (e.g., payment authorizations, change in password or Payment Method, confirmation e-mails and other transactional information) and are part of his/her relationship with Studyland.

8. The Consumer should maintain copies of electronic communications by saving an electronic copy on a disk of a ‘reliable’ information trustee (e.g. Hotmail, Gmail or other providers that the Consumer may rely on). The Consumer also gives permission to receive certain other communications from Studyland, such as newsletters about new Studyland features and content, special offers, promotional announcements and customer surveys via e-mail or other methods. The Consumer can at any moment unsubscribe for promotional e-mails.


Article 4 – Membership, Free Trials, Billing And Cancellation

1. Membership for a specified period

a. Any person or entity with an Account that purchases or uses a membership subscription to Studyland is a Member.

b. Studyland membership, which may start with a free trial, will continue for a specified period depending on the selected billing terms unless and until the Consumer cancels the membership or Studyland terminates it. However, a membership for a specified period does not offer the option to terminate the membership, since the membership expires automatically after a specified period, in which case the billing occurs for the complete specified period.

c. The Consumer must have Internet access and provide Studyland with a current, valid, accepted method of payment to use the Studyland Educational Service(s).

d. The Consumer agrees to provide accurate, current and complete information during the registration process and to update such information to keep it accurate, current and complete.

e. The Consumer represents and warrants he/she is authorized to use such Payment Method for purchases and that it is valid.

f. Studyland will bill the membership fee to the Consumer’s Payment Method once, for the membership of a specified period, which will expire automatically after the specified membership period.

2. Differing Memberships

a) Studyland may offer a number of memberships plans, including special promotional plans or memberships with differing conditions and limitations. Any materially different terms from those described in these Terms of Service will be disclosed at Consumer’s sign-up or in other communications made available to him/her.

b) The Consumer can find specific details regarding his/her membership with Studyland by visiting the Site, logging in and clicking on his/her name on top of a random page.

c) Studyland reserves the right to modify, terminate or otherwise amend its offered membership plans.

3. Teacher, or Company Membership

a) Studyland may offer a Teacher membership plan with additional features, including but not limited to, lesson sharing with students or Professionals, track progress or increased assessments.

b) THE SITE USER MUST BE A TEACHER, INSTRUCTOR OR PROFESSOR AT AN ACCREDITED EDUCATIONAL INSTITUTION TO QUALIFY AND SIGN UP FOR THIS PLAN. IN ADDITION, COMPANIES OR MEMBERS OF A COMPANY ARE CONSIDERED FOR THE USE OF THIS MEMBERSHIP PLAN.

c) If the Site user selects and buys this plan, he/she is hereby authorized to publicly display the Site, Services, or Content, including, for example, as a teacher displaying the Site, Services, or Content in a group setting including without limitation a classroom, tutoring center, or school lab without Studyland's explicit written consent.

4. Free Trials

a) The Consumer’s membership may start with a free Trial. The free Trial period of the membership lasts for a specified period, or as otherwise specified during sign-up for an Account.

b) Free Trials may not be combined with any other offers.

c) Free Trials are for new and certain former members only. Studyland reserves the right, in its absolute discretion, to determine Consumer’s free Trial eligibility.

d) If the Consumer is eligible for a free Trial, he/she will be able to explore particular content, Site, and Educational service(s) during the Trial period for no charge.

e) Only one Trial period is permitted per user Account or per unique Consumer. If the Consumer receives a Trial, then he/she is not eligible for another Trial, even if he/she registers for another Account.

f) Studyland has no obligation to notify the Consumer of the end of the Trial period and he/she will not receive a notice from Studyland that his/her free Trial period has ended, and may but is not obligated to notice him/her by any communication forms of these matters.

5. Studyland will bill in advance and once for a membership that is valid for a specified period. To view the specific details of the membership, the Member may visit the Site, log in and click on his/her name on top of a random page.


Article 5 – Courses, Certifications And Credit

1. Studyland may offer (online) Educational courses or seminars in a specific area of study or on a particular topic ("Course"). Studyland and the instructors of the Courses reserve the right to cancel, interrupt or reschedule any Course or modify its content as well as the point value or weight of any assignment, quiz, exam or other evaluation of progress.

2. Courses offered are subject to the Disclaimer of Warranties/Limitation of Liabilities section below.

3. For some courses, subject to the Consumer’s satisfactory performance in the Course as determined in the sole discretion of Studyland, the Consumer may be awarded a statement acknowledging his/her completion of the course ("Statement of Completion" or "Completion Certificate"). This Statement of Completion, if provided to him/her, would be from Studyland.

4. The Consumer acknowledges that the Statement of Completion, if provided to him/her, may not be affiliated with Studyland or any college or university. Further, Studyland offers the right to offer or not offer any such Statement of Completion for a course.

5. The Consumer acknowledges that the Statement of Completion, and Studyland's Courses, will not stand in the place of a course taken at an accredited institution, and do not convey academic credit.

6. Furthermore, Studyland bears no responsibility for the Consumer’s performance on an any exam.


Article 6 – Prohibited Conduct

1. In using the Site, Educational Service or Plans, the Consumer or Visitor is prohibited to:

a) submit, transmit or facilitate the distribution of information or content that is harmful, abusive, racially or ethnically offensive, vulgar, sexually explicit, defamatory, infringing, invasive of personal privacy or publicity rights, or in a reasonable person's view, objectionable;

b) submit, transmit, promote or distribute information or content that is illegal;

c) attempt to interfere with, compromise the system integrity or security or decipher any transmissions to or from the servers running the Site;

d) take any action that imposes, or may impose at Studyland’s sole discretion an unreasonable or disproportionately large load on Studyland’s infrastructure;

e) upload invalid data, viruses, worms, or other software agents through the Site or its servers;

f) use any robot, spider, scraper or other system to access the Site for any purpose without Studyland’s explicit written permission;

g) impersonate another person or otherwise misrepresent his/her affiliation with a person or entity, conduct fraud, hide or attempt to hide his/her identity;

h) submit, upload, post, e-mail, transmit or otherwise make available any information or content that the Consumer does not have a right to make available under any law or under contractual or fiduciary relationships;

i) interfere with the proper working of the Site;

j) bypass the measures Studyland may use to prevent or restrict access to the Site;

k) use the Site or Educational Services for commercial or advertising purposes;

l) reproduce, duplicate, copy, sell, resell or exploit any portion of Studyland;

m) use Studyland's trademarks, server or other materials in connection with, or to transmit, any unsolicited communications or e-mails;

n) n) frame the Site, place pop-up windows over its pages or otherwise affect the display of its page.

2. Although Studyland does not routinely screen or monitor content posted by Visitors or users with Account to the Site, Studyland reserves the right to remove infringing content of which it becomes aware, or the blockade of the Account.


Article 7 – Disclaimer Of Warranties

1. THE CONSUMER EXPRESSLY UNDERSTANDS AND AGREES THAT:

a) HE/SHE ACKNOWLEDGES AND AGREES THAT ANY ACCESS TO OR USE OF THE SITES AND SERVICE AND ONLINE COURSES OR SUCH INFORMATION OR SERVICES IS AT HIS/HER OWN RISK;

b) THE SITE AND ANY INFORMATION, PRODUCTS OR SERVICES THEREIN ARE PROVIDED ON AN "AS IS" AND "AS AVAILABLE" BASIS;

c) TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BYLAW, STUDYLAND, INCLUDING STUDYLAND PARTIES, EXPRESSLY DISCLAIMS ANY AND ALL WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NON-INFRINGEMENT;

d) STUDYLAND AND THE STUDYLAND PARTIES DO NOT WARRANT, AND HEREBY DISCLAIM ANY WARRANTIES, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, WITH RESPECT TO THE ACCURACY, ADEQUACY OR COMPLETENESS OF ANY CONTENT, ONLINE COURSE, SITE, INFORMATION OBTAINED FROM A SITE, OR LINK TO A SITE.

2. WITHOUT LIMITING THE FOREGOING, STUDYLAND, INCLUDING STUDYLAND PARTIES, MAKES NO WARRANTY THAT:

a) THE CONTENT, SERVICE, ONLINE COURSES OR SITES WILL MEET CONSUMER’S REQUIREMENTS OR EXPECTATIONS OR NEEDS OR ACHIEVE THE INTENDED PURPOSES;

b) THE SERVICE WILL BE UNINTERRUPTED, TIMELY, SECURE OR ERROR-FREE OR THAT SITES ARE FREE OF VIRUSES OR OTHER HARMFUL COMPONENTS;

c) THE CONTENT, INFORMATION, RESULTS OR SERVICES OBTAINED THROUGH OR FROM THE SITES OR ONLINE COURSES WILL BE ACCURATE, COMPLETE, CURRENT, ERROR-FREE, COMPLETELY SECURE OR RELIABLE;

d) THE SITE AND SERVICE WILL BE COMPATIBLE OR CONTINUE TO BE COMPATIBLE WITH ANY SPECIFIC DEVICE;

e) DEFECTS IN OR ON THE SITES OR ONLINE COURSES WILL BE CORRECTED.

3. STUDYLAND, INCLUDING STUDYLAND PARTIES, MAKES NO WARRANTY REGARDING ANY CONTENT ON ANY WEBSITE, LINKS, GOODS OR SERVICES PURCHASED OR OBTAINED THROUGH THE SERVICE OR ANY TRANSACTIONS ENTERED INTO AS A RESULT OF YOUR USE OF THE SERVICE.

4. THE STUDYLAND PARTIES DISCLAIM ANY AND ALL LIABILITY RESULTING FROM OR RELATED TO SUCH EVENTS OR THE ACCESS OR USE OF THE ONLINE COURSES OR SITES OR ANY INFORMATION OR SERVICES RELATED TO THEM.


Article 8 – Limitation Of Liability

1. TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY LAW, THE CONSUMER UNDERSTANDS AND AGREES THAT STUDYLAND, INCLUDING STUDYLAND PARTIES, WILL NOT BE LIABLE FOR LOSS OR DAMAGES OF ANY KIND INCLUDING ANY:

a) DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, CONSEQUENTIAL OR EXEMPLARY DAMAGES (INCLUDING WITHOUT LIMITATION REASONABLE ATTORNEYS' FEES, EXPENSES, AND COURT COSTS) ARISING OUT OF OR RELATING TO THESE TERMS OF SERVICE; OR

b) CONSUMER’S (OR ANY THIRD PARTY'S) USE OR INABILITY TO USE THE SERVICE, SITE, ONLINE COURSE.

2. THE CONSUMER ACKNOWLEDGES AND AGREES THAT THE DISCLAIMERS OF WARRANTIES AND THE LIMITATIONS OF LIABILITY SET FORTH IN THIS TERMS OF SERVICE REFLECT A REASONABLE AND FAIR ALLOCATION OF RISK BETWEEN THE CONSUMER AND STUDYLAND AND THE STUDYLAND PARTIES, AND THAT THESE LIMITATIONS ARE AN ESSENTIAL BASIS TO STUDYLAND’S ABILITY TO MAKE THE SITE AND SERVICES AVAILABLE TO THE CONSUMER ON AN ECONOMICALLY FEASIBLE BASIS.


Article 9 – Modification To (Terms of) Service

1. Studyland may in its sole discretion and without prior notice:

a) revise these Terms of Service;

b) modify the Site and its contents; and

c) discontinue the Site at any time.

2. Studyland shall post any revision to these Terms of Service to the Site, and the revision shall be effective immediately on such posting. The Consumer shall by e-mail be prompted about the changes in the Terms of Service. The Consumer agrees that, by continuing to use or access the Site following notice of any revision, he/she shall abide by any such revision.

3. Studyland may provide the Consumer with notices, including those regarding changes to the Terms of Service, either by e-mail, regular mail, or postings on the Site. All notices to Studyland must be made by writing and mailed to info@studyland.nl or the address below the section Identity/Contacting.


Article 10 - Offer

1. Studyland makes any offer, inclined with the Educational Service(s) or Plans, written or electronically to the Consumer.

2. The offer contains a complete and accurate description of the Educational Service and/or the course material, which is a part of the Educational Service. The offer also declares whether the use of a course material is compulsory.

3. Every offer should contain very clear information that is very comprehensible for the Consumer, what the rights and obligations are, which are attached to the acceptance of the offer. The offer should at least describe clearly and in a understandable way the following information:

a) In case the agreement applies to a Educational Service:

- the way the agreement is implemented;

- when the Educational Service starts;

- the terms under which the Educational Service possibly will not continue;

- as far as it is concerned: the requirements to have access to the Education;

- the price, including all additional costs and taxes;

- the method of payment;

- duration of the agreement.

b) Or in case of an agreement that applies to the purchase of course material:

- the price, including all additional costs and taxes;

- the method of payment, delivery of the course material and/or the implementation of the agreement;

- the delivery time of the course material.

4. These Terms of Service are explicitly presented to the Consumer, preceding to the agreement, and form a complete and integral part of the general information provision of Studyland.

5. Studyland may require from the Consumer to provide personal information as a valid passport or a valid identity card, at the acceptance of the offer, in case the government laws permit or require so.

6. In case an offer has a limited duration, this will explicitly explained in the offer.

7. The offer is non-binding. Studyland has the right to change the offer or to modify it.

8. The offer contains a complete and accurate description of the offered products and/or services. The description is sufficiently and detailed so that the Consumer can form a good judgment of the offer. If the Site uses images, these form visually a realistic representation of the offered products and/or services. Studyland is not bounded by possible mistakes or possible errors.

9. All images, specifications, information in the offer or on the Site are an indication and cannot be a reason for indemnification or dissolution of the agreement.

10. Without prejudice to the Clause 1 through 9, the Distance Agreement includes the following information:

a) The identity and the address of Studyland, including the foundation address;

b) The right of the Consumer to dissolve the agreement within 14 days corresponding to Article 13 Clause 2 and 3;

c) c) The duration of the offer.


Article 11 - Agreement

1. The agreement is realised at the moment the Consumer accepts the offer. The Consumer receives after the realisation of the agreement a written or electronically written confirmation.

2. In case the agreement is settled if the Consumer sends an electronic order, Studyland will have to confirm the agreement electronically. As long as the Consumer does not receive an electronically accepted order confirmation, the Consumer may cancel the order.

3. After the agreement from distance has been established, the Consumer will be provided in a written or in a different way, the information in Article 10 Clause 3 and 10, in a way that the Consumer can consult this information in a convenient way.

4. Studyland can forewarn itself – within the legal framework – whether the Consumer can satisfy to the payment requirements, as well as al those facts and factors that are of importance to responsibly undertake the agreement from distance. In case Studyland, because of this research has justifiable reasons, not to enter the agreement, Studyland is entitled and motivated to reject an order or an application or to bind special terms to the acceptance of the order.


Article 12 – Cancelation

1. If it is the matter that the agreement is applicable to a Classroom Education with a predefined start date, then the following cancelation settlement applies in case the consideration time is expired:

a) before the Classroom Education starts, cancelation should be noticed written or electronically written;

b) cancelation until 2 months before the Classroom Education starts, the Consumer is indebted 10% of the agreed price, with a minimum of € 50,-;

c) cancelation between 2 months and 1 month until 1 month before the Classroom Education starts, the Consumer is indebted 25% of the agreed price, with a minimum of € 50,-;

d) cancelation shorter than 1 month before the Classroom Education starts, the Consumer is indebted 50% of the agreed price, with a minimum of € 50,-;

e) cancelation less than 2 weeks before the Classroom Education starts, the Consumer is indebted the total of the agreed price.

2. In case of Classroom Education, after the agreement has been settled and after the consideration time, cancelation is not possible.


Article 13 – Termination of the Agreement

1. The Consumer can at any time cancel an agreement that is settled down for a specified period. Interim termination does not lead to reimbursement of the Consumer’s indebted price or it does not lead to the cancelation of the payment obligation, except for the price of the course material that has not yet been delivered.

2. During 14 days after settlement of the agreement from distance with regard to the Educational Service, the Consumer has the right to dissolve the agreement without specifying the reasons. If Studyland hasn’t delivered all the data or goods, as specified in Article 10 Clause 10, this 14-day term still is valid and amounts up to maximum of 12 months after the data or goods still are provided.

3. Concerning agreement from distance, which mainly covers the purchase of course material, the Consumer has at its discretion a 14-day term within which the agreement can be dissolved, without having to give a reason. This term starts on the day after the day the course material has been received. In case the course material is received periodically, such as regular supplement of syllabi or as book packages per year or semester, the consideration time ends 14 days from the day the first set of course material has been received. If Studyland hasn’t delivered all the data or goods, as specified in Article 10 Clause 10, this 14-day term still is valid and amounts up to maximum of 12 months after the data or goods still are provided.

4. Studyland provides the Consumer with a form to be able to dissolve the agreement. The Consumer is not obliged to use this form for this matter.

5. Taking into consideration the specification in Clause 6, the Consumer has in case of termination in accordance with Clause 2 and 3 a costless refund right of what already has been paid. Studyland pays back as soon as possible and in any case within 14 days after the dissolution.

6. In case of dissolution in accordance with Clause 2 and 3, the Consumer must return the, possibly received, course material as soon as possible to the Studyland. Studyland reserves the right to charge the Consumer for the direct cost of transport. The return of the course material is at the risk of the Consumer. Course material that is provided on electronic data carrier of which the package seal has been broken, cannot be returned and the price of the material must completely be paid to Studyland.

7. In case the Consumer appeals to the resolute conditions, described in Clause 2 and 3, without that the Consumer is indebted a fine, a possible additional agreement of loan in the meaning of a payment settlement of Studyland towards the Consumer will be dissolved, as specified by laws.

8. In the consideration period, the Educational Service can start only if the Consumer explicitly requests for it. In such case the Consumer reserves the right to dissolve the agreement in accordance with Clause 2. If in such a case the agreement has been dissolved within the consideration period, the Consumer owes Studyland a proportional part of the price of the Educational Service.

9. In case the Educational service for a large part is provided by means of a electronic (learning) environment, the right to dissolve the agreement ends at the start of the Educational Service, as long as:

a) The Consumer in advance explicitly has agreed that the implementation can start before the end of the dissolution term and that the Consumer declares the right of dissolution has been abandoned; and

b) Studyland has confirmed to the Consumer the meant statement in sub a.


Article 14 – Price changes

1. Studyland reserves the right to adjust pricing for the Educational Service or any components thereof in any manner and at any time as it may determine in its sole and absolute discretion. Any price changes that correspond to the completion of a promotional offer and/or changing or adding a Plan will take effect on the Consumer’s renewal date of a particular Plan, without any prior notice to him/her from Studyland. Except as otherwise expressly provided for in these Terms of Service, any other price changes to Consumer’s service will take effect following an e-mail notice to him/her or an announcement on the Site. If the Consumer has already bought Plan, the price changes will not have any effect for the current Plan.

2. If within 3 months after the settlement of an agreement, but before the start of the Educational Service a price change takes effect, this change shall not have an effect on the agreed Plan price.

3. The Consumer has the right to dissolve the agreement if after 3 months after the settlement of the agreement, but before the start of the Educational Service, the price is raised.

4. Clause 1, 2 and 3 are not applicable to the price changes that arise from the laws.


Article 15 – Delivery

1. Course material

a) Studyland delivers the course material timely to the Consumer. Timely delivery also means giving timely access to electronic course material.

b) If the Consumer buys course material without Education, the maximum delivery time is 30 days, unless different delivery time is agreed. In case the delivery time is exceeded, the Consumer can dissolve the agreement without further notice of default.

c) Studyland immediately replaces wrong or damaged course material without charging the Consumer for the costs.

2. Work revisions

a) The Consumer will be informed about the term in which the sent assignments or tests are corrected.

b) The time of reception of corrections must be in reasonable proportion until the beginning time of the follow-up Education respectively of a possible retake.


Article 16 - Conformity

1. The Educational Service should correspond to the agreement and in a business sense manner, and should be performed with the use of adequate facilities.

2. The supplied course material must correspond to the agreement and must have the properties, all else considered, which is necessary for normal usage, as well as special use, as far as this is agreed upon.


Article 17 - Payment

1. Payment occurs cash, unless agreed differently. Cash payment encloses also transferring the indebted amount to the bank account number provided by Studyland at the point of time of purchase or delivery or payment by means of electronic payment forms accepted by banks.

2. If payment in instalments is agreed, the Consumer must – in compliance with Clause 3 – pay according to the instalments and the percentages, as agreed in the agreement.

3. Payment of the Educational Service takes place before the moment that the Education starts. Studyland may desire from the Consumer that the complete price has been paid no later than 10 days before the start of the Educational Service, as meant in Article 10 Clause 3 sub a).

4. The purchase of course material without Education should be paid instantly and at place of delivery. The Consumer may be bounded to pay in advance at most the half of the selling price.

5. During the validity of the offer, prices of the offered products and/or services may not be raised, with the exception of changes in sales taxes.

6. The shown prices for the offered products or services are inclusive of sales taxes.

7. All prices are under reservation of misprints and printer’s errors. For the aftermaths of misprints and printer’s errors no responsibility is accepted. If misprints and printer’s errors should occur, Studyland is not required to deliver the product or service according to the incorrect price.


Article 18 - Promotions and Redemption Code

1. Studyland may offer a promotion or coupon code that will provide a discount or extended trial on Consumer’s membership subscription or purchase of Educational Service. These redemption codes may only be redeemed at the Site.

2. Redemption codes may only be used once and cannot be combined with other codes or redeemed for cash or resold.

3. The validity of redemption codes may depend on the status of the Member who redeems it. For example, an existing Member may not redeem a code providing a discount for a new subscription.

4. Redemption codes may have an expiration date, after which the code will not be valid or accepted by Studyland.

5. Redemption codes are provided by Studyland only, and the Consumer agrees that this code will not be shared with others, including, but not limited to, e-mailing codes to friends or family, sharing codes on social networking sites, or posting codes to websites that do not belong to Studyland, unless Studyland has provided written approval via e-mail or on the Site to do so.

6. Studyland may invalidate a code in its sole discretion.

7. The discount provided via the redemption code is only valid during Consumer’s paid subscription period. If the Consumer cancels the subscription, also the discount from the redemption code is cancelled. Reactivating the subscription will not reactivate the discount from the code, nor will it allow redeeming a code for a discount for new subscribers.

8. If a promotion code is received through an offer by a third party, additional restrictions may apply.


Article 19 – Failure to pay timely

1. The Consumer is in default if the payment date has expired. Studyland sends after the expiration date a payment reminder and gives the Consumer the opportunity to pay within 14 days after the reception of this payment reminder.

2. In case the Consumer does not meet the payment obligation(s), after he/she is pointed at the late payment after Studyland has offered the Consumer a term of payment of 14 days, so as to meet the payment obligation(s), he/she after this 14-day period is indebted an amount equal to a legal interest over the still owed amount, whereby Studyland reserves the right to charge the extrajudicial collection fees.

3. These collection fees amount up to: 15% of the total amount due of up to € 2.500,-; 10% of the next € 2.500,- and 5% of the next € 5.000,- with a minimum of € 40,-. Studyland may in benefit of the Consumer deviate from the mentioned amounts and percentages.

4. During the consideration of a complaint or a disagreement in accordance with Article 24 and Article 25, Studyland shall suspend the charge of interest and collection fees.


Article 20 – Fail to follow up of the agreement

1. If one of the parties, Studyland or Consumer, does not fulfil the commitment from the agreement, the other party may deter the fulfilment of the commitment standing on the other hand. If the fulfilment is partially realised or non-tolerable, the deferment is solely allowed, as far the shortcoming justifies this.

2. Studyland has the right of holding back (right of retention) if the Consumer fall short of payment of a claimable liability, unless the shortcoming does not justify this retention.

3. If one of the parties does not fulfil the agreement, the counterparty has the right to dissolve the agreement, unless the shortcoming considering the poor meaning does not satisfy the dissolution.


Article 21 – Liability of Studyland

1. As far as Studyland is accountable for the shortcoming and the Consumer has sustained damage by this conduct, the liability of Studyland for damage being caused by the Educational Service is bounded by the compensation of direct damage.

2. Studyland cannot be held liable for damage or loss of possessions during the Educational Service, especially during Classroom Education. The Consumer shall at any time not loose eye contact with personal belongings and shall not count on social control or on the attention of other people. In case there are doubts about the security of the personal belongings, the Consumer must not bring these belongings to the Classroom education.

3. The liability in Clause 1 and 2 extends to the persons who are employed by Studyland, or to people who are commissioned for the implementation of the agreement.


Article 22 – Privacy Policy

1. Studyland, its personnel and/or persons who are employed by, shall treat the information supplied by the Consumers, confidentially, and conforms to the current privacy legislation.

2. Studyland respects the privacy of the Consumer and permits to control the treatment of personal information. If the Consumer does not agree to be bound by these Terms of Service and the Privacy Policy, he/she is advised not to use or access the Site and use its services.


Article 23 – Intellectual Property

1. The Consumer acknowledges that all rights of intellectual properties, of the displayed information, announcements or other expressions with regard to the products and/or the Site rest with Studyland, its authorized suppliers or other entitled persons.

2. With intellectual properties one should understand patent, copyright, brand drawings and model rights and/or other (intellectual property) rights, inclusive of technical and/or commercial know-how, methods and concepts that can potentially be patented.

3. The Consumer is forbidden to use and/or modify the intellectual properties as described in this Article, such as the multiplication without the explicit foregoing written consent of Studyland, its authorized suppliers or other entitled persons, unless the product is merely for private use.


Article 24 – Questions and Complaints

1. Questions of administrative nature and questions about the content of the Educational service are answered by Studyland within a time period of 10 working days, counted from the date of receipt. Letters which require a foreseeable longer processing time will be answered by Studyland directly with a message of receipt and an indication, when the Consumer may expect a more detailed answer.

2. Complaints about the implementation of the agreement must be described timely, completely and clearly en submitted to Studyland, after the Consumer has detected the shortages. Complaining within 2 months is in any case timely. Not submitting the complaint timely can lead to the loss of Consumer’s rights.

3. In case the complaint cannot be solved between the Consumer and Studyland, a dispute arises that is prone to the dispute settlement of Article 25.


Article 25– Disputes

1. Dutch laws govern the agreement.

2. All disputes that are related to or evolve from the offers of Studyland, or agreements that are settled with, are submitted to an authorized judge, unless the law explicitly points a different judge that is authorized.


Article 26 – Identity/Contacting

If you have questions, please write or call us:


Name firm: Studyland;

Telephone number: +31 6 384 161 38 (Dutch Mobile phone number with country prefix number) – available Monday through Friday between 11:00 am and 1:00 pm;

E-mailadres: info@studyland.nl